Nieuws

Uitbreiding elektriciteitsnetwerk Aarle Rixtel t/m Mariahout

Enexis Netbeheer is de netbeheerder in uw omgeving. Via onze kabels en leidingen vervoeren wij stroom en gas naar uw woning of pand. Ook zijn wij verantwoordelijk voor de energiemeters en het onderhouden van het energienet. Huishoudens maken steeds meer gebruik van het energienet. Denk hierbij aan zonnepanelen, een warmtepomp en een laadpaal voor het opladen van de elektrische auto. Wij zorgen ervoor dat het energienet deze vraag naar elektriciteit ook in de toekomst aankan. Daarom is het nodig om het elektriciteitsnet uit te breiden.

Kabeltracé
Timmermans Infra BV heeft van Enexis de opdracht gekregen om een kabeltracé van ongeveer 13 kilometer van Aarle-Rixtel tot en met Mariahout te ontwerpen én aan te leggen. De kabelverbindingen zijn essentieel om de toekomstige afname en  teruglevering van elektriciteit te kunnen blijven garanderen voor grootzakelijke klanten en de dorpskernen Aarle-Rixtel, Lieshout en Mariahout. De kabels worden allemaal
ondergronds aangebracht, hetzij door gestuurde boringen, hetzij door graafwerkzaamheden.

Afstemming perceeleigenaren
Op dit moment hebben Enexis en Timmermans het beoogde kabeltracé besproken  met de gemeente Laarbeek. Het tracé is akkoord bevonden daar waar het openbare grond betreft. Timmermans gaat, namens Enexis, van start met het voorlopige ontwerp. Dat betekent in deze fase vooral afstemming zoeken met alle perceeleigenaren en vergunningverleners inclusief het uitvoeren van de benodigde (voor)onderzoeken. In deze fase bezoeken we alle eigenaren van de te kruisen percelen, zodat we uiteindelijk een sluitend tracé krijgen. De afstemming met de perceeleigenaren en/of gebruikers wordt, in opdracht van Timmermans, gedaan door Maashuys Vastgoed en Advies.

Planning
Het streven is om in het tweede kwartaal van 2024 alle benodigde toestemmingen te verkrijgen om vervolgens te kunnen starten met de aanleg van de kabelverbindingen. Het kan ook zijn dat er gedeeltes eerder aangelegd worden als die noodzaak er is. De planning met betrekking tot de fysieke aanleg van de kabels wordt separaat en indien nodig per belanghebbende in een later stadium afgestemd.

Informatie zakelijk recht
Voor het aanleggen van kabels en leidingen hoeft Enexis de grond niet te kopen. Wel is het belangrijk dat Enexis te allen tijde toegang heeft tot deze bedrijfsmiddelen om deze goed te kunnen onderhouden. Deze toegang regelt Enexis door het afsluiten van een zakelijk recht overeenkomst. Hierin worden de rechten en plichten over en weer tussen de perceeleigenaar en Enexis vastgelegd. Zo behoort het onder andere tot
de verplichtingen van Enexis om zo weinig mogelijk belemmering, hinder en schade te veroorzaken.

Informatie elektromagnetische velden
Elektromagnetische velden ontstaan overal waar elektriciteit wordt gebruikt. Deze velden ontstaan wanneer elektrische ladingen in beweging zijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer elektriciteit door een stroomkabel loopt. Elektromagnetische velden maken deel uit van ons dagelijks leven, want ze komen voor bij alle
elektrische apparaten in ons huis en rondom alle onderdelen van het elektriciteitsnet.

Er zijn internationale richtlijnen om te zorgen dat de magneetvelden niet te hoog zijn in de buurt waar mensen wonen en werken. Deze richtlijnen bepalen wat als veilig wordt beschouwd. Volgens deze Europese aanbeveling mag de blootstelling voor magneetvelden (van 50 hertz) voor de bevolking niet hoger zijn dan 100 microtesla. Zowel bestaande als nieuwe elektriciteitskabels, elektriciteitshuisjes en
onderstations voldoen aan deze blootstellingslimiet op openbare plaatsen.

Netbeheerders geven zelf geen inhoudelijk advies over magneetvelden en gezondheid, maar volgen de regels en richtlijnen van de Rijksoverheid. Voor meer informatie over mogelijke gezondheidseffecten van magneetvelden kunt u terecht bij het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid, via de website:
www.kennisplatform.nl.